II. İslam ve Yorum Sempozyumu

Sempozyum

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumlarının İkincisi "21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü" Konusuyla 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Düzenlenecektir.

ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU II

21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü

(2-3 Mayıs 2018)

Hatırlanacağı üzere 8-10 Mayıs 2017 tarihinde İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen “Uluslararası İslam ve Yorum” (Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar)Konulu Sempozyum” büyük ilgi görmüş, katılımcıların talep ve tavsiyeleriyle, çalışmanın kurumsal hale getirilerek her yıl farklı konularla tekrarlanması benimsenmiştir. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları öneriyi değerlendirmiş Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II’nin 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmasını uygun görmüştür.

İslam medeniyetinin merkezi olan Ortadoğu’da, yaşanan problemler, farklı coğrafyalara yayılarak devam etmektedir. Müslüman ülkelere fatura edilmeye çalışılan bu şaşırtıcı olayları, insanlığa rahmet ve barış olarak gönderilen İslam dini ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ne yazık ki İslam âleminin ihtilaflarından yararlanan güçler, bölgenin etnik yapısına göre, yeni haritaları ve seçenekleri masaya yatırarak çalışmaktadırlar.

21. Asrın ilk çeyreğinde Müslüman ülkeler; pratikte sahip oldukları dini değerler, coğrafi imkânlar, stratejik fırsatlar ve ekonomik kaynaklarla orantılı olarak bir otorite ve irade ortaya koyamamışlardır. Buna karşılık dünya medyası, Kur’an ve Sünneti referans göstererek İslam dünyasına bir kara bulut gibi çöken sanal ortamdan ve radikal akımlardan beslenmektedir.

Oysaki 14 asır boyunca Kur’an ve Sünnet bu ümmeti bir arada tutmuş çoğu yerde cevaba ve çözüme yardımcı olacak temel ilke ve hedefleri vererek geride “bilinçli boşluk” -denebilecek geniş bir alan- bırakmıştır. Bu alan, Müslümanlar tarafından dinin ilke ve hedeflerine aykırı olmamak şartıyla serbestçe düzenlenebilecek bir zenginliktedir. Böylece hem nassların yorumunda hem de bıraktığı bilinçli boşluğun doldurulmasında Müslümanlara tanınan bu serbestlik, tarih boyunca İslam dünyasının zengin bir hoşgörü yaşamasına imkân sağlamıştır. Böylece temel hükümler, ölçü alınarak yapılacak kıyas, içtihad ve yorumlarla İslam dünyasının geleceğine rahat bir nefes aldırmak her zaman mümkündür.

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II”nin amacı; Bölgede zincir halkaları gibi uzayıp giden problemlerin çözümünde, sorumluluk üstlenen her kademedeki insanların daha duyarlı davranmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda 21. Asırda İslam dünyasının görünümünü de dikkate alarak vahiy ve bilim ışığında kendimizi yeniden sorgulamak ve olayları“çağımızdan geriye doğru irdeleyerek” ilim, kültür ve medeniyete alanında geniş bir ufuk turu yapmaktır.

Sempozyum içeriği, özelliğinden dolayı kapsamlı tutulmuştur. Ayrıca niteliğin yükseltilmesi için en iyi tebliğlere “ödül sistemi” getirilmiştir. Bu itibarla sempozyum, “İslam ve Yorum” teması ile ilişkili her konudaki çalışmalara açıktır. Bununla birlikte aşağıdaki başlıkların, tebliğlerin hazırlanmasında ilham kaynağı olabileceği değerlendirilmektedir

 

 

KONULAR

 • KUR’AN VE SÜNNETİN YORUMUNUN ÇAĞIMIZA YANSIMALARI
 • ÇAĞIMIZDA İTİKADİ, AMELİ MEZHEPLER VE İSLAM DÜNYASI
 • MODERN ÇAĞDA MÜSLÜMANLAR: İMKÂN VE SORUNLAR
 • GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLAM

1- Nassların Keyfi Yorumlanmasının Çağımıza Yansımaları

2- Nassların Güncel Olaylar ve Dünyevi Hedeflere Göre Yorumu ve Anakronizm

3- Nassların Hukuki Değerinin İmkânı

4- Nasslardaki “Öteki”nin Konumu, Ehl-i Kitab vb. Gruplarla İlişkiler

5- İslam Dünyasının Gelecek Vizyonuna Dönük Örnek Model ve Yöntem Önerileri

6- Kur’an’ın Toplumsal ve Ahlaki Değeri

7- Nasslarda Savaş ve Cihad ile İlgili İfadeler

8- Hadislerin Bilgi Değeri ve Rivayetlerin Çokluğu ile İlgili Tartışmalar

1- İtikadi ve Ameli Mezhep Farklılıklarının İmkân ve Sorunları

2- İman, Küfür ve Amel İlişkisi

3- Günümüzde Fıkıh Algısı ve Sorunlar

4- Toplumsal Değişim ve Klasik Fıkıh Mirasımız

5- Küresel ve Bölgesel Terör Sarmalı ve İslam Dünyası

1- Demokratikleşme Süreci ve İslam Dünyası

2- Siyasal Hayat, Liderlik ve din

3- Ekonomik Hayat, Refah Düzeyi ve Göç Hareketliliği

4- Din, Modern Çağ ve Seküler Hayat Üçgeninde Gelişen İmkân ve Sorunlar

5- İslam Dünyasının Gelecek Vizyonu Olarak Yeni Eğitim Modelleri ve Epistemik İmkânlar

6- Medya ve Sosyal Medya Algısı

1- Sosyal Değişimle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni İmkân ve Sorunlar

2- Günümüz İslam Dünyasındaki Büyük Değişim ve Dönüşümlerin Âkibeti

3- İslam’ı Anlama ve Yorumlamada Bölgesel Farklılıklar

4- Şiddet ve Nefret Söyleminin Sebep ve Sonuçları

5- Dinde ve Dünyevileşmede Aşırılık (Guluvv, Gulat)

6-Tasavvuf ve Tarikatların İslam Dünyasına Etkileri

KATILIM ESASLARI VE ÖDÜLLER

 

I- KATILIM ESASLARI

 • Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.adresine başvurmaları,
 • Tebliğ özeti kabul edilenlerin “İnönü Üniversitesi Dergisi”nin yazım kurallarına göre hazırlayacakları tebliğ metinlerini Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar göndermeleri, (Bu kurallar Fakültemiz web sayfasında mevcuttur.)
 • Sempozyuma yurt içinden katılacakların, 300.00 (Üç Yüz Türk Lirası), yurt dışından katılacakların ise, 100 ABD Doları 6 Nisan 2018 tarihine kadar Malatya İlahiyat Vakfı İktisadi İşletmesinin… No’lu hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir.
 • Katılımcıların konaklama ve ağırlama giderleri Mahallince karşılanacaktır.
 • Tebliğin bir kişi tarafından hazırlanması arzu edilmekle birlikte, yazar sayısının birden fazla olması durumunda her biri için ayrı katılım ücretinin ödenmesi gerekir.
 • Hazırlanacak tebliğ metinlerinin bilimsel kurallara uygun olması şartıyla üniversite öğretim elemanları, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kurumlardan emekli olanlar ve Lisansüstü düzeyinde eğitim görenler katılabilirler.
 • Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerin, özetleri dijital ortamda tam metinleri ise kitap olarak basımı sağlanacaktır.

II. ÖDÜLLER

1-Sempozyuma gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir. Ödüller, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinin ilgili maddelerinin hükümleri dikkate alınarak "uluslararası bilim ve sanat ödülleri" kapsamında değerlendirilerek on kişiye “Ödül Belgesi” verilecektir.

2- Ödüle layık görülen bildiriler sempozyum sonucunda uluslararası nitelikli bir kitap halinde yayınlanacaktır.

3-Ödül için değerlendirmeye alınacak bildiriler, 20-25 sayfa aralığında, hiçbir yerde yayınlanmamış özgün ve bilimsel nitelikte olmalıdır. Bu bildirilerin değerlendirilmeye alınması içinsempozyum takvimi süreci içinde gönderilmiş olması şarttır.

4-Değerlendirilmeye alınacak tebliğlerdeki kimlik bilgilerinin gizlenerek tebliğ için rumuz kullanılması, ‘Ödül Değerlendirme Kurulu’nun belirlenmesi vs. işlemler sempozyum yönetimi tarafından yürütülecektir.

5- Ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri özeti göndermek için son tarih:

22 Aralık 2017

Kabul edilen bildirilerin duyurulması:

05 Ocak 2018

Tam metin göndermek için son tarih:

06 Nisan 2018

Katılım ücreti göndermek için son tarih:

06 Nisan 2018

Sempozyum programının yayını:

20 Nisan 2018

Sempozyum özet kitabının yayını:

27 Nisan 2018

Sempozyum Tarihi

:

   

 

2-3 Mayıs 2-3 Mayıs 2018

   

İLETİŞİM

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Merkez Kampüs, Battalgazi / MALATYA

Tel. : 0422 341 00 71

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile