esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Tüm Kitaplar
×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 3651

 

Imageİs­lâm fel­se­fe ge­le­ne­ğin­de ku­ru­cu bir ro­le sa­hip olan Fâ­râ­bî (ö. 339/950), fel­se­fe­nin ne­re­dey­se bü­tün alan­la­rın­da öz­gün ve ya­ra­tı­cı ürün­ler or­ta­ya koy­muş eş­siz fi­lo­zof­lar­dan bi­ri­dir. Ge­rek kla­sik ge­rek­se mo­dern bi­yog­ra­fi ya­zar­la­rı ta­ra­fın­dan ona nis­pet edi­len eser­le­rin sa­yı­sı 100’ü aş­mak­ta­dır.

Image
İsyancı Arap Ordusunda Bir Harbiyeli, Klasik Yayınları’nın Arap dünyasının önemli ilim, fikir ve siyaset adamlarının Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına dair hatırat, günlük ve seyahatnamelerini içeren “Arap Gözüyle Osmanlı” dizisinin dokuzuncu kitabı.

Imageİs­lam me­de­ni­ye­ti­nin çağ­la­rı aşan ve çı­ğır açı­cı ni­te­lik­te­ki bü­yük eser­le­ri ara­sın­da İbn Hal­dun’un Mu­kad­di­me ola­rak bi­li­nen ese­ri, il­gi­li ol­du­ğu di­sip­lin­le­rin zen­gin­li­ği ve ele al­dı­ğı ko­nu­la­ra ge­tir­di­ği ye­ni yak­la­şım bi­çim­le­ri açı­sın­dan şüp­he­siz çok önem­li bir ye­re sa­hip­tir.

ImageBilim ve  hikmet arayışı içinde sürekli çaba sarf eden Müslümanların tarih boyunca ortaya koyduğu ilmi eserler, teknolojik icatlar ve faydalı bilgiler inkâr edilemez bir gerçektir. Kuran-ı Kerim’de ve Resulullah’ın hadis-i şeriflerinde ilmi öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden emir ve tavsiyeler mevcuttur.

Imageİslam dünyasında, özellikle İslam fıkhı alanında son dönemlerde oldukça  önemli eserler veren Yusuf el Kardavi bu eserinde İslam fıkhının temellerini oluşturan kaynaklardan biri olan Hz. Peygamber'in sünnetini nasıl anlamamız gerektiğini anlatmaktadır.

Imageİl­gi­li he­men her­ke­sin adı­nı duy­du­ğu, za­man za­man mü­ra­ca­at et­ti­ği ya da en azın­dan say­fa­la­rı­nı ka­rış­tır­dı­ğı, an­cak hac­mi­nin bü­yük­lü­ğü ve muh­te­va­sı­nın zen­gin­li­ği ile de­rin­le­me­si­ne araş­tır­ma ya­pa­cak kim­se­le­rin ce­sa­re­ti­ni kı­ran de­va­sa eser­ler var­dır.

ImageFıkıh, Hadis, Kur'an, Tefsir vb. İslami ilimler alanlarında eserler vermiş, Türk asıllı Şafii âlim Ez-Zerkeşi'nin Bünyamin Erul tarafından Türkçe'ye çevrilen bu eseri, hadis ilminde metin tenkidi açısından oldukça önemli bir eserdir.

Image
 
Kur’an-ı Kerim ihtiva ettiği üslup ve fikir sistemiyle muhataplarını dehşete düşürmüş ve asrındaki belâgat sahiplerinin de seslerini kesmiştir. Gönüllere ferahlık veren üslûbu, manalarının çekiciliği ve harikulâde estetiği ile ilâhi bir kelam olduğunu adetâ beşeriyyetin zihnine kazımıştır.

Diğer Makaleler...