Men Kezebe Hadisi Üzerine Bir Araştırma

Kitabiyat

men-kezebe-erdoganKitabın Önsöz’ünde Niçin böyle bir çalışmaya ihtiyâç duyulduğu? Eserin yazılış sebepleri ? Hangi Kaynaklar doğrultusunda bu eser ortaya çıktığı ? vb tek tek izâh edilmiştir.  

I.Bölüm’de mezkûr hadîsin isnâdının zikredilmesinin yanında,isnâd tablolarını hem müteammiden (kasten) (53 İsnad ile ) hem de müteammiden kelimesi olmaksızın ( 3 İsnadı ile) çıkardık.

III.Bölümdeki Men Kezebe Hadîsiyle İlgili Bazı Görüşler,Değerlendirmeler “Kim kasden bana yalan nisbet ederse,cehennemdeki yerini hazırlansın.” Hadîsiyle ilgili yorumlara,tenkit ve eleştirilere yer verdik.

Mezkûr hadîsle ilgili yorum ve tenkitlerden çok dikkat çekici olan mütekaddimûn ve müteahhırûn Hadîs âlimleri ve münekkidlerinden Ebû Bekr Ahmed b.Alî El-Hatîb El-Bağdâdî(463/1071),El-Esmâî,Ebû''l-Ferec Abdurrahmân İbnu'l-Cevzî(597/1201), İbnu''s-Salâh Ebû Amr Osmân Abdirrahmân Eş-Şehrezûrî ( 643/1245 )El-Hâfızu’l-Celîl Ebû Bekr El-Bezzâr (294/906), İbn Hacer El-Askalânî( 852/1448)Celâluddîn Ebû’l-Fazl Abdurrahmân Es-Suyûtî (911/1505),Aliyyu’l-Kârî’ (1014/1605),Ignaz Goldzıher (v.1921) Mahmûd Es’ad b.Emîn Seydîşehrî, Ahmed Emîn b.İbrâhim Et-Tabbâh (d.1886/v.1954),Ahmed NÂİM ’in(d.1873/v.1934)Prof.Dr.Fazlurrahmân(v.1988),Prof.Dr. Zubeyr Sıddîkî,Prof.Dr.Yûsuf El-Kardâvî, Prof. Dr.Nurettin Itr,Prof.Dr.Muhammed Accâc El-Hatîb,Prof.Dr.Mustafa Es-Sıbâî,Prof.Dr.M.Yaşar KANDEMİR,Prof.Dr.İbrâhim CANÂN, Prof.Dr. Alî YARDIM’ın görüşlerine yer verilmiştir.

Eser,Genel Değerlendirme bölümüyle tamamlanmıştır.

Ürün AdıMen Kezebe
Yazar AdıErdoğan Köycü

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile