esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İslam Aile Hukuku

İslam Aile Hukuku

Kitabiyat

islam-aile-hukuku-ahmet-yamanİnsanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, bu özellikleri ya­nında aynı zamanda bir ahlâkî ve hukukî yapıdır da.

 

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Genel olarak bütün hukuk sistemleri, toplumun bu en küçük yapıtaşının iç ve dış münasebetlerine ilişkin hükümleri, öteden beri tespit ede gelmişlerdir. Esasen hukukun vazgeçilmez fonksiyonu, toplum düzenini temin etmek olduğuna göre, toplumun çekirdeği olan ailenin bu düzenleme görevinin dışında kalması düşünülemezdi. İşte bunun için bütün hu­kuk düzenleri, temel hareket noktaları ve bakış açıları fark­lılıklar taşısa da kendi bünyeleri içinde Aile Hukuku denen bölüme yer verip geliştirmişlerdir.

 

İslâm hukuku da, daha ilk teşekkül anından itibaren as­lî kaynaklarında bulunan ve büyük bir yekûn teşkil eden bil­gileri işleyerek önceleri nikâh ve talâk, daha sonralarımünâkehât ve mufârakât başlıklarıyla, son yüzyılda da el-ahvâlü’ş-şahsıyyeve ahkâmu’l-üsra genel terimleriyle hukukun bu bölümünü geliştirmiş ve sistemleştirmiştir. Gerçekten de İslâm hukukunun aslî/temel kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’e bakıldığında, onların, Aile Hukuku ile ilgili ola­rak şöyle bir açılıma sahip olduğu görülecektir:

Kur’ân’ın bütün hukuk alanlarıyla ilgili hüküm koy­madaki genel yaklaşımı, o alanla ilgili çerçeve hükümleri belirlemek biçiminde iken, Aile Hukuku söz konusu olun­ca bu çerçevenin içi yer yer yine Kur’ân tarafından dol­durulmuştur. Bir başka ifadeyle, Aile Hukuku hükümleri­nin tek tek vahye dayanma oranı, diğer hukuk alanlarına göre daha yüksektir. İlâhî takdirin böyle tecelli et­mesi, belki de ailenin insan hayatı için taşıdığı büyük önemden kaynaklanmaktadır.

Diğer detayları Hz. Peygamber’in sünnetinin belirle­diği ve müctehid fakihlerin de bu iki kaynağa getirdikleri yorumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslâm Aile Huku­ku’nun temel esprisi şudur: Aile bireylerinden hiç kimse­nin haksızlığa uğramadığı, fıtrattaki kadın-erkek nitelikle­rine uygun ve sevgi temeline dayalı bir aileyi kurup yaşat­mak.

Asıl hedef bu olmakla birlikte tarih boyunca aile ku­rumu ve hukuku ekseninde yanlış görüşlerin ortaya atıl­dığı ve müslüman toplumlar içinde haksızlıklar doğuran yanlış örflerin yerleştiği de bir gerçektir. İşte bu yanlış görüş ve örflere bakarak İslâm’ın aile hukuku düzeni de yer yer yanlış anlaşılıp yanlış takdim edilmiştir.

Müslümanların elinde, İslâm’ın ve dolayısıyla Aile Hu­kuku’nun aslî iki kaynağı, yani Kur’ân ve sünnet mevcut ol­duğuna göre, mezkûr yanlış anlamalar ve uygulamalar bu iki kaynağa göre tasfiye edilmelidir. Samimi bir müslümana düşen görev de zaten budur. İşte bu mütevazı çalışma, kendi ekseninde böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefle­mektedir.

İki bölüm halinde sunduğumuz çalışmaya, kavram olarak aile ve önemi ile İslâm ailesinin bazı temel nitelik­lerini ihtiva eden bir Girişile başlanmıştır. Birinci Bölüm’de, evlenme öncesi ilişkiler ile beraber evlenme akdi ve hukukî sonuçları ele alınırken; İkinci Bölüm, evliliğin sona ermesi ve bunun doğurduğu sonuçlara tahsis edilmiştir.

Belli bir mezhebin değil delilin, yani Kitap ve sünne­tin desteklediği görüşün benimsendiği bu çalışmanın doktriner çerçevesine, meşhur dört mezhebin yanında Zâhirî ve Zeydî mezhepleri de dâhil edilmiş ve yer yer pozitif Aile Hukuku ile karşılaştırmalar yapılmıştır.

M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Nu: 220

9. baskı

İstanbul 2012

Sipariş Vermek İçin Tıklayınız.

Ürün Adı İslam Aile Hukuku
Yazar Adı Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile