esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İlahiyat Öğrencilerine Tavsiye Eser Listesi

İlahiyat Öğrencilerine Tavsiye Eser Listesi

Muhammed Hanefi SULUOĞLU

Image

Kitap listesine, üç aylık bir zaman sürecinde, İlahiyat fakültelerinin birçok mezunlarından ve öğretim üyelerinden istifade edilerek son şekil verilmiştir.

Tavsiye eser bağlamında hazırlanacak her liste öznellik taşıma riskini barındırsa da bu kitap listesinin nesnele çok yakın olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Bu kitap listesindeki temel amaç 4-5 yıllık ilahiyat eğitimi boyunca derslere katkı sağlaması ve genel ilahiyat perspektifi ve şuurunun kazandırılmasıdır.

Listede herhangi bilim dalına ağırlık verilmemiş ve her bilim dalına ortalama 8-10 kitap hazırlanmıştır. Ayrıca  ilahiyat fakültelerinde  ders kitabı olarak okutulan eserlere listede yer verilmemeye özen gösterilmiştir.

Tercüme eserlerin çevirmenlerinin yazılması zaid bilgi değildir. Bu, farklı tercümeleri  yapılan eserlerden tercihimizi belirtmektir.

Bu kitap listesini hazırlarken maksat ne geleneği kutsallaştırmak, ne kitap yüklü merkep olmak ne de geleneği yok saymaktır. Bunların aksine, Mevlana’nın “pergel metaforunu” yakalamayı amaçladık.

Kitap listesinin şu usulle takip edilmesi daha faydalı olacaktır. Kılavuz ve Anı-hatırat bölümündeki eserler peyderpey okunurken bir ve ikinci sınıflarda kur’an-tefsir-hadis-sünnet-siyer konulu eserlerin kahir ekseriyeti okunmalı; tasavvuf, fıkıh dinler tarihi vb. konulu eserler ise, bu derslerin alındığı üç ve dördüncü sınıflarda okunmalıdır. Listede esneklik olmakla birlikte 1. sıradan aşağıya  doğru okunmasını öneriyoruz.

Okuma yöntemi olarak da, kitaplar okunduktan sonra birkaç öğrenci bir araya gelerek bir hocanın gözetiminde kitap üzerine tartışmalarını okuma verimliliği açısından son derece önemsiyor ve hararetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca kitap okuma esnasında -birkaçını listede de belirttiğimiz- sözlük bulundurmak ve bilinmeyen kelimeleri bakmak fevkalade önemlidir.

Kur’an-ı Kerim mealini bir kez olsun okumamış ilahiyatçı dostlarımızın bu kitaplara el sürmesini caiz görmüyoruz!

 

İLAHİYATÇI KILAVUZ KİTAPLARI!!!

1. İnsanın Dört Zindanı – Ali ŞERİATİ – İşaret Yay. (Tanıtım için tıklayınız.)

2. Yahudileşme Temayülü –Mustafa İSLAMOĞLU- Düşün Yay.

3. Çağdaş Kavramlar Ve Düzenler – Ali BULAÇ – İz Yay.

4. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler – Rasim ÖZDENÖREN – İz Yay.

5. Sözler –Bediuzzaman Said NURSİ- Sözler Neşr.

6. Kimyây-ı Saadet –İmam GAZZALİ (Çev. Ali Arslan)-Hikmet Neşr.

7. Taşları Yemek Yasak – İsmet ÖZEL – Şule Yay.

8. Modern Dünyada Geleneksel İslam – Seyyid Hüseyin NASR – İnsan Yay.

9. Düşünsel DURUŞ – Rasim ÖZDENÖREN – İz Yay.

10. Modern Dünyada Müslümanlar – Abdurrahman ARSLAN – İletişim Yay.

KUR’AN – TEFSİR

1. Kur’an’a Giriş - Abdullah DRAZ(Çev.Salih Akdemir) - Kitabiyat Yay.

2. Kur’an-ı Kerim Tarihi – Muhammet HAMİDULLAH - Beyan Yay.

3. Ana Konularıyla Kur’an – Fazlur RAHMAN – Ankara Okulu Yay.

4. Tefsir Tarihi Ve Usulü –İsmail CERRAHOĞLU- T.D.V. Yay.

5. Anlamın Tarihi –Dücane CÜNDİOĞLU - Kaknüs Yay.

6. Kur’an’ul Mecid –M. İzzet DERVEZE (Çev.Vahdettin İnce)- Ekin Yay.

7. Tefsirde İsrailiyyat –Abdullah AYDEMİR- Beyan Yay.

8. Kur’an’da Edebi Tasvir – Seyyid KUTUP (Çev. Süleyman Ateş)- Yeni Ufuklar Neşr.

9. Kur’an’da Allah Ve İnsan – Toshıhıko IZUTSU (Çev. Süleyman Ateş)- Yeni Ufuklar neşr.

10. Kur’an’da Temel Kavramlar - Ali ÜNAL - Beyan Yay.

HADİS – SÜNNET

1. Sünneti Anlamada Yöntem - Yusuf KARDAVİ (Trc. Bünyamin Erul) - Rey ve Yeni Zamanlar Yay.

2. İlk Devir Hadis Edebiyatı - Mustafa El-AZAMİ - İz Yay.

3. İslam Düşüncesinde Sünnet - M. Hayri KIRBAŞOĞLU - Ankara Okulu yay.

4. Kitabü-s Sünne –M. Carullah BİGİYEF (Çev. Mehmet Görmez)- Ankara Okulu Yay.

5. Sünnet Ve Hadisin Anlaşılması Ve Yorum. Metodoloji Sorunu - Mehmet GÖRMEZ - T.D.V. Yay.

6. İmam Ebu Hanifenin Hadis Anlayışı -İ. Hakkı ÜNAL- D. İ. B. Yay.

7. Sahabenin Sünnet Anlayışı - Bünyamin Erul - T.D.V. Yay.

8. Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler- Bedrüddin ez-Zerkeşî (Trc.Bünyamin Erul)-Kitabiyat Yay.

9. Buharinin Kaynakları - Fuat SEZGİN - Kitabiyat yay.

10. Hadis-Sünnet Özel Sayısı –Heyet- İslami Araştırmalar Dergisi- Sayı: X/1-2-3

11. Hadis Terimleri Sözlüğü – Mücteba UĞUR – T.D.V. Yay.

SİYER:

1. Hz. Peygamber Ve Evrensel Mesajı – İbrahim SARIÇAM – D.İ.B. Yay.(Tanıtım için için tıklayınız..)

2. Fikhu-s Sîre – Muhammed GAZALİ(Çev.Resul Tosun)- Risale Yay.

3. Hz. Muhammed’in Hayatı –Martin LINGS (Çev. Nazife Şişman)- İnsan Yay.

4. İslam Peygamberi –Muhammed HAMİDULLAH (Çev. Salih TUĞ) – İrfan Yay.

5. Peygamberler Ve Tevhid Mücadelesi –İ. Lütfi ÇAKAN- Ensar Neşr.

6. Son Peygamber Hz. Muhammed – M. Şibli NUMANİ – İz. Yay.

7. Kur’an-ı Kerime Göre Hz. Muhammed’in Hayatı –İzzet DERVEZE –Yöneliş Yay.

8. Siyasi-Kültürel İslam Tarihi –Philip K. HITTI(Çev. Salih Tuğ)- İfav. Yay.

9. Asr-ı Saadette İslam I-IV -HEYET- Ensar Neşr.

KELAM – İSLAM DÜŞÜNCESİ - MEZHEPLER TARİHİ

1. İslam’da İnanç Esasları –B. TOPALOĞLU, Y. Ş. YAVUZ, İ. ÇELEBİ- Çamlıca Yay.

2. Kelam İlmine Giriş – Bekir TOPALOĞLU – Damla Yay.

3. İmam-ı Azam’ın Beş Eseri -Ebu HANİFE (Haz. Mustafa Öz)- İfav Yay.

4. Şerhu’l Akaid –Sa’dettin TAFTAZANİ (Çev. Süleyman Uludağ)- Dergah Yay.

5. Kitabu-t Tevhid –El-Maturidi (Çev. Bekir Topaloğlu) – T.D.V. Yay.

6. İslam Düşüncesinde İman Kavramı –Toshıhıko IZUTSU(Çev. Selahattin AYAZ)- Pınar Yay.

7. Ehl-i Sünnet Ehl-i Bidat Adlandırmaları –Mevlüt ÖZLER- Aktif Yay.

8. Mutezile -Heyet- Marife Dergisi Sayı: III/3

……………..

9. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri –W. Montgomery WATT (Çev. E. Ruhi Fığlalı) – Birleşik Yay.

10. İslam’ı Anlamak -Frithjof Schuon (Çev. Mahmut Kanık)-İz Yay.

11. İslam – Fazlur RAHMAN (Çev. Mehmed Dağ vd.)- Ankara Okulu Yay.

12. İslam’ın Vizyonu –William C. CHITTICK-Sachıko MURATA (Çev. Turan Koç) İnsan Yay.

13. İslami İlimlere Giriş –Hasan Hanefi (Çev. Muharrem Tan)- İnsan Yay.

14. Kur’an Ahlakı –M. Abdullah DRAZ(Çev.Ünver Günay-Emrullah Yüksel)- İz Yay.

15. Müslüman Kültürü Üzerine –Mehmed Said HATİPOĞLU- Kitabiyat Yay.

16. Hüccetullahi’l Baliğa I-II–Ş. Veliyyullah Ed-DİHLEVİ (Çev.Mehmed Erdoğan.)- İz Yay.

17. İslam Düşüncesi Tarihi I-IV-Ed. M. M. ŞERİF-İnsan Yay.

……………..

18. İslam’da İtikadi Mezhepler Ve Akaid Esasları-İrfan ABDULHAMİD(Çev.Saim Yeprem)- Marifet Yay.

19. İslam Mezhepler Tarihi -M. Ebu ZEHRA- Hisar Yay.

20. İslam Düşüncesinde Muhalefet –Nevin A. MUSTAFA(Çev. Vecdi Akyüz)- İz Yay.

21. El-Milel Ve’n-Nihal –Şehristani (Çev. Mustafa  Öz)- Ensar Neşr.

22. El-Fark Beyne-l Firak –Abdulkahir El-BAĞDADİ (Çev.E. R. Fığlalı)- T.D.V. Yay.

FIKIH -HUKUK

1. İslam Hukuk Tarihi –Hayreddin KARAMAN- İz Yay.

2. El-Mustasfa Min ‘İlmi’l-Usul I-II –İmam GAZZALİ(Çev. Yunus Apaydın )- Rey ve Klasik Yay.

3. Fıkhın Aydınlığında İbadet Ve Hayat -Kemal YILDIZ- Semerkant Yay.

4. El-Muvafakat I-IV-Şatıbi(Çev. Mehmet Erdoğan)- İz Yay.

5. Türk Hukuk Tarihi –Mehmet Akif AYDIN- Hars Yay.

6. El-İhtiyar –A.bin Mahmut El-MEVSILİ (Çev. Celal Yeniçeri)- Şamil Yay.

7. İslam Hukukunda Temel Hak Ve Hürriyetler –Servet ARMAĞAN - D.İ.B. Yay.

8. İslam Ve Terör – Mustafa ÖZEL - Küre Yay.

9. İslam’ın Işığında Günümüz Meseleleri -Hayreddin KARAMAN- İz Yay.

10. Fıkıh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü -Mehmet ERDOĞAN- Ensar Neşr.

TASAVVUF:

1. Kuşeyri Risalesi - Abdulkerim El-Kuşeyri (Çev.Süleyman Uludağ)- Dergah Yay.

2. Kur’an Ve Sünnete Göre Tasavvuf – Yaşar N. ÖZTÜRK – Yeni Boyut yay.

3. El-Luma/İslam Tasavvufu – Ebu Nasr Serrac Et-Tusi (Trc. Hasan K. Yılmaz) – Altınoluk Yay.

4. İslamın Mistik Boyutları – Annemarie SCHIMMEL – Kabalcı Yay.

5. İslam Tasavvufunun Meseleleri –Erol GÜNGÖR- Ötüken Yay.

6. Avariful Mearif –Şehabettin Suhreverdi (Çev. Dilaver Selvi)- Semerkant Yay.

7. Ruh Terbiyemiz-İslam Tasavvufu –Said HAVVA- Kayıhan Yay.

8. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü –Süleymen ULUDAĞ- Kabalcı Yay.

FELSEFE – SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ

1. Sofie’nin Dünyası –jostein GAARDER (Çev. Sabir Yücesoy )- Pan Yay.

2. İçe Kritik Bakış –Mehmet S. AYDIN- Zaman Yay.

3. Şarkiyatçılık –Edvard W. SAİD (Çev.Berna Ülner)-Metis Yay.

4. Çağdaş Küresel Medeniyet –Teoman DURALI- Dergah Yay.

5. Din Dili –Turan KOÇ- İz Yay.

6. Bu Ülke –Cemil MERİÇ- İletişim Yay.

7. 20. Yüzyıl Biyografisi –Roger GARAUDY (Çev.A. Zeki Ünal)- Fecr Yay

8. Metod Üzerine Konuşma –R. DESCARTES (Çev.K. Sahir SEL)- Sosyal Yay.

9. Anlam Ve Yorum –Tahsin GÖRGÜN- Gelenek Yay.

10. Siyasal Rejimler –Maurice DUVERGER (Çev.Teoman Tunçdoğan)- Sosyal Yay.

11. Emanetten Mülke Kadın Beden Siyaset –Nazife ŞİŞMAN- İz. Yay.

12. Küreselleşmenin Pencesi İslamın Peçesi –Nazife ŞİŞMAN- Küre Yay.

13. Buhranlarımız Ve Son Eserleri –Said Halim PAŞA (Yayına haz. Ertuğrul Düzdağ)- İz Yay.

14. Mukaddime –İbn-i HALDUN (Çev. Süleyman Uludağ) – Dergah Yay.

15. Ezilenlerin Pedagojisi –Freire PAURO (Çev. D. Hattatoğlu vd.)- Ayrıntı Yay.

16. Ara Dönem Din Politikaları –Necdet SUBAŞI – Küre Yay.

17. Kültür Değişmeleri –Mümtaz TURHAN- Çamlıca Yay.

18. Yaralı Bilinç –Daryush Shayegan (Çev. Haldun Bayrı)- Metis Yay.

19. Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu –Marx WEBER (Çev.Zeynep Gürata)- Ayraç Yay.

20. Osmanlı Ve İran’da Mezhep Ve Devlet –Taha AKYOL- Doğan Yay.

21. Sana Ruhtan Soruyorlar –Kemal SAYAR- İz Yay.

22. Görünmeyen Din Modern Toplumda Din –H.G. WELlS (Çev.Merve Bostan)- Rağbet Yay.

23. Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum –Erich FROMM (Çev.Necla ARAT)- Say Yay.

DİNLER TARİHİ:

1. Yaşayan Dünya Dinleri –Şinasi GÜNDÜZ- D.İ.B. Yay.

2. Dinler Tarihine Giriş –Mircea ELİADE(Çev. L. Arslan Özcan)- Kabalcı Yay

3. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi –Annemarie SCHİMMEL- Kırkambar Yay.

4. Müslüman-Hristiyan Diyaloğu –Mustafa ALICI- İz Yay.

5. Kitabu’l-Esnam –İbnü’l Kelbi (Tah. A. Zeki Paşa)- Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi Yay.

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

1. İslam Düşüncesinin Problemlerine Giriş –Elmalılı Hamdi YAZIR- T.D.V. Yay.

2. Din İle Modernleşme Arasında –İsmail Kara - Dergah Yay.

3. İslam’ın Toplumunun Ekonomik Strüktürü –Sezai KARAKOÇ- Diriliş Yay.

4. İslam Ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf –Nureddin TOPÇU- Dergah Yay.

5. Doğu-Batı Arasında İslam –Aliya İZZETBEGOVİÇ (Çev. Salih Şaban)- Nehir Yay.

6. İslam’ın Bugünkü Meseleleri –Erol GÜNGÖR- Ötüken Yay.

7. İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası –Muhammed İKBAl(Çev.Yusuf Kaplan)- Külliyat Yay.

8. Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı -Muhammed Abid El-Cabiri(Çev.Burhan Köroğlu)-Kitabevi Yay.

9. İslam Ve Demokrasi –Sempozyum- T.D.V. Yay.

10. Şeriat Dosyası -Heyet- İslamiyat Dergisi Sayı: I/4

11. Mehmed Akif –Sezai KARAKOÇ- Diriliş Yay.

12. İslam Ve Çağdaşlık –Fazlurrahman (Çev. Hayri Kırbaşoğlu vd.)- Ankara Okulu Yay.

13. İslamın Yenilikçileri I-III –R. İhsan ELİAÇIK- Med-Cezir Yay.

YAKIN TARİH

1. Türkiye’de Çağdaşlaşma – Niyazi BERKES – İletişim yay.

2. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı –İlber ORTAYLI- Alkım Yay.

3. Modern Türkiye’nin Doğuşu –Bernard LEWIS (Çev.Metin Kıratlı)-

4. Siyasal Bir Proje Olarak Türkçe İbadet –Dücane CÜNDİOĞLU- Kitabevi Yay.

5. İnsanlığın Son Adası Osmanlı –Mustafa ARMAĞAN- Ufuk Yay.

6. Tanzimat-Değişim sürecinde Osmanlı İmparatorluğu –Halil İNALCIK- İletişim Yay.

7. Osmanlıda Değişim Modernleşme ve Uluslaşma –H. Kemal KARPAT- İmge Yay.

8. Modernleşme, Laiklik, Demokrasi –Mümtazer TÜRKÖNE- Ark Yay.

İSLAM  BİLİM-SANAT

1. İslam Medeniyetinde Bilim Ve Teknoloji Tarihi –Mehmed BAYRAKTAR- T.D.V. Yay.

2. İslam Bilim Tartışmaları –Der. Mustafa ARMAĞAN- Etkileşim Yay.

3. İslam Sanatı –Titus BURCHARDT (Çev. Turan Koç)- Klasik Yay.

4. İslam’da Şehir Ve Mimari –Turgut CANSEVER- Timaş Yay.

5. Bilginin İslamileştirilmesi –Alparslan AÇIKGENÇ- Nesil Yay.

6. İslam’da Bilim Ve Teknik I-V–Fuat SEZGİN- TÜBA Yay.

İSLAM VE BATI MEDENİYETİ VE TARİHİ

1. İslam Medeniyeti Tarihi –V.V. BARTHOLT (Çev.M. Fuat Köprülü)- Akçağ Yay.

2. Modern Dünyada İslam Vahyi –W. Montgomery WATT (Çev. Mehmet S. Aydın) –Hülbe Yay.

3. İslam Ve Batı –İbrahim KALIN- İsam Yay.

4. Medeniyetler Yargılanıyor -Arnold TOYNBEE (Çev. Ufuk UYAN )- Yeryüzü Yay.

İSLAM  İKTİSAT-SİYASET

1. Stratejik Derinlik –Ahmed DAVUDOĞLU- Küre Yay.

2. İslam İktisat Düşüncesi Tarihi –Cengiz KALLEK- Klasik Yay.

3. İktisat,Tarih Ve Toplum –Sabri ORMAN- Küre Yay.

4. İslam, İnsan Ve Ekonomi –Sebahattin ZAİM- Yeniasya Yay.

5. Müslüman Ve Ekonomi –Mustafa ÖZEL- İz Yay.

 

Kitap Listesi Tanıtımı için tıklayınız.

Yorumlar   

-2 #6 Guest 27-12-2008 21:44
slm..
Yorum yazan bütün arkadaşlara öncelikle teşekkür ediyorum. Kitap Listesinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi i çin tanıtım yazısı hazırlayıp Kitap Listesisnin baş tarafına eklemiştim. Yorum yazan arkadaşların tanıtım yazısını okumadıklarını müşahade ediyorum.
-güzelliknurdan adlı arkadaşıma: fıkıh bölümündeki listeyi 10 değil de 20 adete çıkarsaydım o zaman bu eseri listeye almam gerekirdi.
-zamahşeri ve berat89 adlı arkadaşlarım tanıtım yazısını okurlarsa sorularına cevap bulabilirler.
-büşra adlı arkadaşa gelince; sorusu ve eleştirisi maalesef yok. en basit ifadeyle maalesef maksadı aşan kelimeler serdetmiş. kendileri adına üzüldüm.."hangi sınıfa hitap ediyor" sorusuna; kendilerine kitap tanıtımı bölümünü okumalarını hararetle tavsiye ediyorum. fıkıh-hukuk bölümüne gelince soruyorum: hangi eser gereksiz veya basit? somut eleştirilerini bekliyoruz.
Bütün bölümlerde olduğu gibi fıkıh alanı-)a da konuların tarihi-usul ve klasik/ çağ-)aş meseleler-problemler bağlamında değerlendirip eser se çiminde bulunuyoruz.
İstifade edileceğini ümid ederek saygılarımı sunuyorum.

Hazırlayan: Muhammet Hanefi SULUOğLU
Alıntı
+1 #5 Guest 26-12-2008 14:36
Doğrusu gelişi güzel, hatta alelacele yapılmış bir liste izlenimi verdi bana. Hele fıkıh alanında hazırlanan liste tam bir fiyasko. O liste hangi sınıfa hitap ediyor, i çeriği çok yetersiz...Bu listeyi hazırlayanların tekrar kitapları gözden ge çirmelerini dilerim...
Alıntı
+2 #4 Guest 14-12-2008 08:55
teşekkürler ama arap ça kaynaklara hi ç değinilmemiş. halbuki ilahiyat çı i çin özellikle temel islam bilimlerinde daha güzel bir başarı elde edebilme adına arap ça temel eserlerimiz vazge çilmezdir. arap çadan yoksun bir ilahiyat çı düşünemiyorum. yerli eserler eksiklerle beraber iyi bir emek sonucunda güzel se çilmiş. tekrardan teşekkürler...
Alıntı
-1 #3 Guest 12-12-2008 16:55
BUNLARIN OKUMA SEV İYES İ NED İR..YANI BEN B İR İNC İ SINIFIM..HANG İLER İN İ OKUMAM DAHA YARARLI OLACAK
Alıntı
0 #2 Guest 02-12-2008 16:16
teşekkürler çok güzel düşünülmüş emegi ge çenlerden allah arzı olsun.fıkıh eserleri arasına muhammet ebu zehranın ebu hanifeside alına bilirdi
Alıntı
0 #1 Guest 17-11-2008 08:32
Degerlı kardesım zahmetın ve samımıyetın ıcın tesekkur ederım.Bır ılahıyatcı.
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile